De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelt de privacy-rechten van personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Op basis van de AVG is deze privacyverklaring opgesteld.

Privacy Verklaring

Verwerken

Voor een goede uitvoering van het therapie-/coachingstraject verwerkt Richelle Hodiamont, psycholoog en praktijkhouder van Praktijk RICH, persoonsgegevens en bijzondere gegevens m.b.t. het welzijn van de cliënt. Onder het verwerken van persoonsgegevens vallen alle handelingen die de psycholoog met deze gegevens ten behoeve van het traject uitvoert, zoals bijvoorbeeld het vastleggen van de persoonsgegevens en bijzondere gegevens in het cliëntdossier en het uitwisselen van gegevens met de cliënt en eventuele derden.

Persoonsgegevens

Er worden uitsluitend persoonsgegevens van de cliënt verwerkt die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van het therapie-/coachingstraject, zoals overeengekomen in de met de cliënt afgesloten behandel/begeleidingsovereenkomst. Het gaat daarbij om persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum en geslacht. Het gaat ook om bijzondere persoonsgegevens, zoals ras, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid, gezondheidsgegevens en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch contact en/of therapiesessies die voor het traject van belang zijn. Met de ondertekening van de behandel/begeleidingsovereenkomst gaat de cliënt akkoord met de verwerking van zijn/haar (bijzondere) persoonsgegevens door de psycholoog ten behoeve van het therapietraject.

Doeleinden

De psycholoog verwerkt de persoonsgegevens met het doel het traject conform de behandel-/ begeleidingsovereenkomst uit te voeren. Specifiek gaat het onder meer om de volgende doeleinden:

• Het bieden van een optimale behandeling/begeleiding;

• Het beheren van een (digitaal) cliëntdossier, op grond van de WGBO

• Het verrichten van administratieve en fiscale handelingen, zoals facturering en belastingaangifte.

In geval de psycholoog persoonsgegevens voor intercollegiale toetsing, supervisie en/of marketingdoeleinden wil gebruiken, vraagt hij hiertoe vooraf aan de cliënt schriftelijk toestemming.

Bewaartermijnen

De psycholoog zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Betreft het een therapietraject dan blijven de gegevens in het cliëntdossier, conform de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst, 15 jaar bewaard.

Beveiliging en delen met anderen

Praktijk RICH neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op Richelle Hodiamont via 06-81716322 of via r.hodiamont@praktijk-rich.nl

De psycholoog heeft passende beveiligingsmaatregelen getroffen om persoonsgegevens en bijzondere gegevens te beschermen/beveiligen, onbevoegde toegang en verlies van deze gegevens tegen te gaan.

In het kader van een optimale behandeling van de cliënt kan de psycholoog de persoonsgegevens van de cliënt aan derden verstrekken. Bijvoorbeeld kan de psycholoog besluiten om met de bedrijfsarts, huisarts of andere behandelaars/begeleiders van de cliënt contact op te nemen, indien de psycholoog dit voor het traject noodzakelijk acht. De psycholoog vraagt hiertoe vooraf aan de cliënt schriftelijk toestemming, een en ander zoals vastgelegd in de behandel/begeleidingsovereenkomst.

In het kader van de algemene bedrijfsvoering maakt Praktijk RICH gebruik van diensten van derden, zoals een telefooncentrale, een administratiekantoor en ICT-leveranciers. Deze derden mogen de persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor de aangeboden diensten, zoals planning van afspraken, registreren nieuwe cliënten, facturering en hosting van data, een en ander conform de wet waarbinnen deze organisaties opereren. Zowel de psycholoog als alle betrokken derde dienstverleners zijn gebonden aan de geheimhoudingsplicht. Met alle externe dienstverlenende organisaties heeft Praktijk RICH verwerkersovereenkomsten waarin is vastgelegd welke gegevens er verwerkt worden, met welk doel en op welke manier de persoonsgegevens beschermd en beveiligd zijn.

Alle persoonsgegevens, bijzondere gegevens en administratieve gegevens van cliënten worden digitaal bewaard en opgeslagen op een externe beveiligde server. Zowel het registratiesysteem als de laptop zijn beveiligd met een wachtwoord.

Rechten 

De cliënt heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens, waaronder het cliëntdossier, in te zien en/of te wijzigen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk RICH en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Daartoe dient de cliënt een schriftelijk verzoek in aan de psycholoog. Na ontvangst van het verzoek ontvangt de cliënt zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, zijn/haar persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kan de cliënt verzoeken de gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. De cliënt wordt verzocht eventuele klachten over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens direct te bespreken met de psycholoog. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing dan kan de cliënt zijn/haar klacht aan de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens voorleggen (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Recente artikelen

Gastenboek
KOPP-OP! TRAINING VOOR KOPP-KINDEREN EN HUN OUDER(S).

Bel mij terug

Naam*
Telefoonnummer*

Bezoekadres:

PRAKTIJK RICH
Vissersdijk Beneden 70
3319 GW, Dordrecht

Volg mij op :

facebook twitter  linkedin

Mijn laatste tweets

Sat, 24 Dec, Het team van Praktijk RICH wenst iedereen heel fijne kerstdagen toe en alle goeds voor 2023!! Elles, Merel, Diana… https://t.co/cs80PKs1gk - 160 days ago

Thu, 23 Dec, Wij wensen jullie fijne feestdagen toe en alle goeds voor 2022! Team Praktijk RICH https://t.co/Nt2H7H3Bkz - 525 days ago

Thu, 25 Nov, Wil jij aan de slag met dat belemmerende kritische stemmetje? Wil je leren en ervaren hoe jouw innerlijke criticus… https://t.co/Pk6bjE3boB - 553 days ago

Wed, 21 Jul, Ben jij slachtoffer van emotionele mishandeling en wil je graag ervaringen uitwisselen met andere slachtoffers? In… https://t.co/VzNAnq0ASl - 680 days ago

Tue, 22 Dec, Wij wensen jullie allen fijne Kerstdagen en alle goeds voor 2021 🎄🥂 https://t.co/PooDzExXRL - 891 days ago

Fri, 18 Dec, Ook de voor- en nabeschouwing van de première van film “Zij lijkt het probleem te zijn” staan nu online. Terug te k… https://t.co/lpuG2ED9VI - 895 days ago

Thu, 12 Nov, 9 December is de lancering van de educatieve film over het herkennen van intiem geweld ofwel dwingende controle. Is… https://t.co/hgFZN519Zn - 931 days ago

Sat, 26 Sep, W E L K O M Wij ontvangen u graag op onze nieuwe locatie! Vissersdijk Beneden 70 3319 GW Dordrecht https://t.co/uxYTEU4mjX - 978 days ago

Tue, 08 Sep, Beste #CannockChase, willen jullie mijn klacht oplossen? Bedankt! @Klachtenkompas #Consumentenbond https://t.co/SYZmM2Hxss - 996 days ago

Tue, 18 Aug, Verhuisbericht! https://t.co/40DPDhEB1m - 1017 days ago

80 followers
Volg mij